IMG_20170929_141508_Studený potok.jpg
V posledných rokoch je v oblasti doplnkových foriem cestovného ruchu badať snahu (predovšetkým samospráv) skvalitniť ponuku možností využívania voľného času pre návštevníkov prostredníctvom finančne, časovo a materiálne nenáročne vybudovaných náučných chodníkov. Táto snaha býva často umocnená faktom, že proestredníctvom vybudovaného náučného chodníka dôjde k prezentácii nielen samotných prírodných krás a zaujímavostí v okolí obce, no vznikne tak aj priestor na vlastnú prezentáciu samospráv a vhodná plocha pre oddych domáceho obyvateľstva a priestor pre vonkajšie vzdelávanie žiakov základných škôl. Budovanie náučných chodníkov má teda jednoznačne pozitívny multiplikačný efekt. V neposlednom rade dôjde k rozšíreniu ponuky pre turistov, čím ich v území zdržíme dlhšie a dáme im možnosť sa na dané miesto opäť vrátiť.
Poľsko-slovenská Orava ponúka celkovo 9 značených náučných chodníkov, ktoré sú vhodné ako pre rodiny s deťmi, tak aj pre milovníkov pokojných prechádzok. Prevedú Vás po rybníkoch, významných rašeliniskách, lesmi Oravskej Magury a Roháčov, či po stopách Antona Kocyana a ďalších zaujímavostiach Oravy na poľskej a slovenskej strane hranice.    
Vybudovanie takejto doplnkovej infraštruktúry musí mať však určite pravidlá, resp. treba dodržať určité zásady, aby bolo možné považovať vybudovaný náučný chodník za opodstatnený, efektívny a prínosný pre samosprávu a jeho užívateľov. Tu treba spomenúť, že ideálnym spôsobom budovania náučného chodníka je taký spôsob, keď sa na tom spolupodieľa čo najviac subjektov z oblasti rozvoja cestovného ruchu, miestnych združení, odborná ale aj laická verejnosť. Náučný chodník tak bude výsledkom spolupráce väčšieho počtu miestnych organizácií a komunity.
Budovanie a rekonštrukcie chodníkov v prírode by mali zohľadňovať minimálne tieto 4 aspekty:
 1. Potreby užívateľa chodníka - chodník by mal poskytnúť užívateľovi chodníka pozitívne zážitky a skúsenosti (vizuálne, vzdelávacie, športové a pod.).

 2. Dopad na krajinu - chodník nikdy nesmie poškodzovať prírodné prostredie (v lokalite, ktorou vedie a ani v iných súvisiacich lokalitách), mal by prispievať k ochrane prírodného prostredia.

 3. Údržba chodníka nesmie narúšať krajinu a mala by byť efektívna (z hľadiska pomeru nákladov a dosiahnutých výsledkov). Na zatraktívnenie trasy chodníka budujeme mostíky, lávky, mostíky s vyhliadkou a sedením, vyhliadkové plošiny a odpočívadlá. Bezpečnosť návštevníkov je nutné zabezpečiť budovaním nevyhnutného zábradlia v miestach, kde je to potrebné. Náučný chodník môžeme spestriť aj vytvorením prvkov pre detského návštevníka.

 4. Debarierizácia - snažiť sa náučný chodník vybudovať alebo zrekonštuovať tak, aby bola zabezpečená jeho čo najväčšia možná bezbariérovosť pre ťažko zdravotne postihnutých obyvateľov a návštevníkov, ktorí tak získajú možnosť začleniť sa do komunity a tráviť voľný čas pozitívne. Debarierizácia môže byť zabezpečená napríklad vyrovnaním terénu chodníka, osadením prvkov pre zrakovo znevýhodnených turistov a podobne.

Body, ktoré môžeme náučným chodníkom poprepájať:
 • prírodné a lesné zaujímavosti;
 • technické a lesnícke pamiatky a ich pozostatky;
 • kultúrne pamiatky a ich pozostatky;
 • výhľady, scénické miesta;
 • oddychové miesta, studničky...;
 • dedinky, osady, samoty (ak obyvatelia súhlasia)
Body, ktoré nie je vhodné do náučného chodníka zaradiť:
 • chránené lokality bez prístupu verejnosti;
 • nebezpečné miesta (vrcholy skál, strmé svahy a pod.)
 • nepriechodné miesta (vodné toky, skaly, bažiny a pod.)
 • súkromné pozemky bez súhlasu majiteľa;
 • osady a samoty, kde obyvatelia nesúhlasia s chodníkom;
Ďalšie doplnkové zariadenia vytvárajú pre návštevníka potrebný komfort; sú akousi pridanou hodnotou kukrásnym prírodným scenériám azároveň predĺžia čas návštevníka strávený v danej destinácií. Tieto zariadenia a ich dobrý stav vytvárajú v návštevníkoch lesa povedomie, že o les sa niekto stará. Jedná sa najmä o:
 • vyhliadkové veže, terasy
 • turistické prístrešky, útulne
 • oddychové zóny, pocitové chodníky
 • drevené lavičky, odpadkové koše
 • altánky, odpočívadlá, športové ihriská pod holým nebom
 • hojdačky a detské ihriská, drevené zariadenia pre deti,
 • studničky,
 • orientačné tabule,
 • upravené táboriská, bezpečné ohniská, atď.

Súvisiace trasy

       

11.1 km SK

Náučný chodník Juráňova dolina
 • čas: 2.5 hod.
 • |
 • ľahká
 • |
 • prevýšenie: 190 m
       

2.2 km SK

Náučný chodník Zverovka
 • čas: 2 hod.
 • |
 • ľahká
 • |
 • prevýšenie: 189.4 m
       

3.2 km SK

Náučný chodník Antony Kocyana v Zuberci, trasa B
 • čas: 2.2 hod.
 • |
 • ľahká
 • |
 • prevýšenie: 125.3 m

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740