Ďakujeme, že používate našu aplikáciu a webovú stránku a za váš záujem o dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov. S vašimi osobnými údajmi nakladáme so zreteľom na splnenie podmienok v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. SR o ochrane osobných údajov. A so zreteľom na európsku legislatívu: Smernica 95/46/ES Európskeho parlamentu a rady z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov, čo sa týka spracovania osobných údajov a voľného pohybu takýchto údajov. Na všeobecnú smernicu nadväzuje Smernica 97/66/ES Európskeho parlamentu a rady z 15. decembra 1997, týkajúca sa spracovania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore telekomunikácií. Dohoda o ochrane osôb so zreteľom na automatizované spracovanie osobných údajov č. ETS 108 z roku 1981. Smernica 2002/58/ES z 12. júla 2002.

 1.  Všeobecné ustanovenia
  1. Prevádzkovateľ
   Po Orave s mobilom/Po Orawie z telefonem mobilnú aplikáciu (ďalej len: „Aplikácia”), prevádzkuje združenie: MAS Orava, o.z., Oravský Podzámok 60, 02741 (ďalej len: Prevádzkovateľ), www.masorava.sk
   Všetky osobné údaje poskytnuté používateľom osobne, pri sťahovaní Aplikácie, pri jej používaní, prevádzkovateľ spracúva len na úrovni mobilného zariadenia a iba s cieľom ich technickej prípravy pre spracovanie poskytovateľom, na technických zariadeniach a serveroch poskytovateľa. Prevádzkovateľ osobné údaje používateľa na svojich technických zariadeniach neukladá ani ich pre žiadne účely mimo požiadaviek poskytovateľa nespracováva.
  2.  Používateľ
   Fyzická osoba, (ďalej len „Používateľ“) ktorá si stiahne Aplikáciu do svojho mobilného telefónu alebo tabletu (ďalej len „zariadenia“ alebo „mobilného zariadenia“).
  3.  Poskytovateľ
   MAS Orava, o.z., Oravský Podzámok 60, 02741 (ďalej len: Poskytovateľ)
 2. Spracovanie dát počas prevádzky aplikácie
  1. Základné princípy
   Osobné údaje sú spracované s cieľom:
   - povoliť a zlepšiť funkcie aplikácie,
   - spracovať Vaše požiadavky,
   - zlepšovať naše služby.
  2. Prístup k funkciám vášho mobilného zariadenia
   Lokalizačné údaje
   Pomocou služby Google Maps povoľujete spracovanie pod funkciou "Zisťovanie presnej polohy". Aplikácia sleduje aktuálnu polohu užívateľa a uľahčuje pohyb vybraným terénom, zabezpečuje centrovanie mapy na aktuálnu polohu.
   Analýzy využívania aplikácie
   Pre vylepšenie funkčnosti aplikácie a štatistiky prístupov udeľujete súhlas pre Google analytics na zber údajov. Tieto sa následne môžu využiť na štatistické a analytické spracovanie modelu využívania aplikácie, návštevnosti slúžiace pre návrhy vylepšení pre konečného užívateľa.
   Pomocou služby Google webmaster tools (Search console) súhlasíte so zasielaním údajov na určenie a odhalenie prípadných problémov s webstránkou a aplikáciou, na spracovanie chybových správa procesov (crash oznámenia). Poskytnuté informácie zahŕňajú stav a čas chyby v aplikácii, aplikačné informácie (napríklad číslo verzie), ako aj informácie o použitom zariadení (napríklad model, výrobca, operačný systém a jeho verzia, vlastnosti zariadenia).
   Sociálna sieť Facebook - 
   Pre vylepšenie kvality obsahu webstránky slúži možnosť komentovať zo strany návštevníka aktuálnosť údajov na trasách počas celého roka. 
  3. Využívanie a uchovávanie údajov používateľa
   Osobné údaje používateľa všetky ďalšie údaje zozbierané pomocou aplikácie v mobilnom zariadení používateľa sú spracovávané a uchovávané Poskytovateľom, podľa jeho podmienok. Používateľ je s týmito podmienkami oboznámený a súhlas s nimi vyjadruje inštaláciou Aplikácie do svojho zariadenia.
 3. Funkcie a ďalšie webové lokality, na ktoré možno pristupovať prostredníctvom odkazu v Aplikácii
  Ponuky aplikácie môžu prostredníctvom internetového odkazu smerovať na obsah a ďalšie odkazy na iné webové stránky.
  Tieto menované zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na Aplikáciu. Žiadame vás, aby ste rešpektovali zásady ochrany osobných údajov odkazovaných stránok. Za externé informácie poskytované prostredníctvom odkazov, nepreberáme žiadnu zodpovednosť a neprijímame ich obsah za vlastný. Za ilegálne, chybné alebo neúplné obsahy a za škody vyplývajúce z použitia či nepoužitia informácií, zodpovedá podľa platných noriem prevádzkovateľom webovej stránky, na ktorú sa odkazuje.
 4. Užívateľské práva a kontaktné údaje
  Súhlasom s týmito podmienkami k využívaniu webstránky a aplikácie dáva používateľ súhlas na spracovanie svojich osobných údajov, poskytnutých pri využívaní webstránky a sťahovaní a používaní Aplikácie, a to Prevádzkovateľom a Poskytovateľovi v podobe popísanej týmito podmienkami v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a to na dobu neurčitú.
  Udelený súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať a to písomne na adresu MAS Orava, o.z., Oravský Podzámok 60, 02741.
  Zákazník zároveň prehlasuje, že je oboznámený so skutočnosťami uvedenými v § 15 zákona č. 122/2013 Z.z., vrátane poučenia o svojich právach v zmysle § 28 cit. zákona.
  Akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania a používania vašich osobných údajov smerujte na:
  MAS Orava, o.z.
  Oravský Podzámok 60, 02741
  info@masorava.sk

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740