Názov mikroprojektu: Po Orave s mobilom/Po Orawie z telefonem
Fond mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 

Vedúci partner: MAS Orava, o.z.

MAS Orava

Sídlo: Oravský Podzámok 60, 027 41 SR
Kontakt: info@masorava.sk
web: www.masorava.sk 

Partner mikroprojektu: Združenie rozvoja Oravy/ Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Sídlo: 3-go Maja 1, Jablonka 34-480 PL
Kontakt: biuro@leaderorawa.pl
web: www.leaderorawa.pl 

Stowarzisenie

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je podporiť vytvorenie novej a prehĺbenie súčasnej spolupráce v oblasti zvyšovania informačno - komunikačnej prístupnosti s využitím najmodernejších prostriedkov založených na mobilných technológiách v prihraničnom území poľsko-slovenskej Oravy. Cieľom je vybudovať špecializovanú aplikáciu pre mobilné zariadenia s podporou globálneho pozičného systému - GPS, ktorá bude slúžiť ako nový cezhraničný produkt turistického cestovného ruchu.

Termín realizácie projektu: 1.6.2017 - 31.5.2018

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740